Medlemmarna i IF Troja-Ljungby kallas härmed till årsmöte. Måndag 15 juni 2015 kl 18:00 Ljungbergmuseet OBS Plats !!!

Ärenden vid årsmötet
* Enligt Stadgarna (21 §)
* Information från sporten
* Övriga frågor

Tillgängliga handlingar
Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga på IF Troja-Ljungbys kansli
fr.o.m. den 8 juni 2015:
* Verksamhets- och förvaltningsberättelse
* Revisorernas berättelse
* Verksamhetsplan med budget

Valberedningens förslag
* finns tillgängligt på Troja-Ljungbys kansli fr.o.m. 25 maj 2015

Ljungby den 25 maj 2015
IF Troja-Ljungby
Styrelsen